Extra (belangrijke) raadsvergadering De Marne 

Foto: Archief DeMarneNieuws

De gemeenteraad van De Marne komt 13 oktober 2016 om 20.00 uur bijeen voor een extra raadsvergadering over de herindeling.

De volgende  onderwerpen staan zowel opiniërend als besluitvormend op de agenda.

1. de keuze voor de samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond per 1 januari 2019 te bekrachtigen; 

2. dit besluit ter kennis te brengen van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen; 

3. de verkenning van andere varianten af te sluiten; 

4. het college samen met de andere betrokken colleges op te dragen het spoor van de BMWE-variant verder uit te werken en deze uitwerking dit kalenderjaar aan de raad voor te leggen, zulks op de voet zoals is aangegeven in het hierbij behorende raadsvoorstel;  

5. het plan van aanpak visievorming en naamgeving vast te stellen; 

6. het plan van aanpak voorbereiding wetgeving herindeling BMWE-gemeenten voor kennisgeving aan te nemen; 

7. in te stemmen met een voorbereidingskrediet gemeentelijke herindeling van € 62.500. 

Reacties