Kamervragen beantwoord omtrent ‘Garnalenvisser in clinch met overheid’

Foto: Monique Messchendorp

Met zijn in het begin van januari gedoopte boot kan garnalenvisser Van Eekelen uit Den Oever duurzamer vissen dan ooit, maar het Rijk verbiedt hem zijn netten uit te gooien. De VVD vraagt staatssecretaris Van Dam (EZ) om opheldering. VVD Tweede Kamerleden Barbara Visser (visserij) en Aukje de Vries (wadden) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken naar aanleiding van het bericht “Garnalenvisser in clinch met overheid”.

Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, stuurde de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door de
leden Visser en De Vries (beiden VVD) over het bericht ‘Garnalenvisser in clinch
met overheid’, ingezonden 18 januari 2016.
1
Bent u bekend met het bericht ‘Garnalenvisser in clinch met overheid’?
Antwoord
Ja.
2
Wat is uw reactie op het bericht dat een garnalenvisser aan de ketting ligt omdat
zijn vangstmethode te milieuvriendelijk voor de huidige wet- en regelgeving is?
Antwoord
De garnalenvisser ligt niet aan de ketting: hij kan de opgeviste garnalen
aanlanden als ieder ander. Het bedrijf is echter voornemens (een deel van) de
gekookte garnalen aan boord te verpakken en in te vriezen. Dan is de wettelijk
voorgeschreven controle op de juiste indeling van de EU-grootteklasse – middels
het zeven van de partij – niet langer mogelijk. Het bedrijf heeft mij daarom
verzocht om hiervan ontheffing te verlenen.
Deze aanvraag is – na een periode van vooroverleg – op 11 december 2015
ontvangen en in behandeling genomen. De aanvraag bleek onvolledig te zijn. Dat
is de aanvrager op 23 december 2015 telefonisch en op 7 januari jl. schriftelijk
meegedeeld. Op 12 januari is in een mondeling gesprek tussen aanvrager en
beoordelaars nader toegelicht welke informatie ontbreekt. Zodra de gevraagde
informatie ontvangen is, wordt de behandeling voortgezet.

3
Wat is uw reactie op de volgende opmerking van één van uw woordvoerders:
‘De regels volgen altijd op innovatie door ondernemers, niet andersom.’?
Hoe passen deze opmerkingen binnen een ministerie dat juist ruimte wil bieden
aan innovatieve ondernemers?
4
Hoe gaat u deze ondernemer helpen door er voor te zorgen dat zijn milieuvriendelijke vangstmethode wel gebruikt mag worden zodat hij aan de slag kan? Welke
mogelijkheden biedt de huidige wet- en regelgeving hiervoor? Zo niet, wat is er
voor nodig om dit wel mogelijk te maken op korte termijn?
5
Deelt u de mening dat er juist ruimte moet bestaan binnen wet- en regelgeving
om innovatie te stimuleren, en dat ook de werkwijze en de prioritering van
uitvoeringsorganisaties, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA), hier op aangepast dient te zijn om deze ruimte te laten? Zo ja, hoe wilt u
dit waarborgen? Zo nee, waarom bent u het daar niet mee eens?
Antwoorden 3, 4 en 5
Uiteraard wil ik zinvolle innovaties ruimte bieden. We bestuderen het verzoek en
zullen als het mogelijk is daartoe ruimte geven. Een besluit tot ontheffing vraagt
echter de nodige zorgvuldigheid. Allereerst analyseren we nu of de ontheffing van
de wettelijke bepaling nodig en mogelijk is. Verder of ontheffing ongewenste
effecten heeft en zo ja, hoe die voorkomen of beperkt kunnen worden. En voor
zover een aanvraag betrekking heeft op een rechtstreeks geldende EUverplichting is het Europeesrechtelijk niet mogelijk om zonder meer daarvan af te
wijken door middel van een ontheffing.

Reacties