Financiële tips en adviezen

Foto: veldman&vandijk

Roel Venema van Veldman en Van Dijk te Leens geeft financiële tips en adviezen. Dit keer EINDEJAARSTIPS. Doe uw voordeel er mee.

De fiscale regelgeving verandert voortdurend. Aan het eind van dit jaar nemen we afscheid van een aantal bestaande regels en faciliteiten, en in 2020 maken we kennis met nieuwe en andere (spel)regels. Het is een hele kunst om er door heen te laveren. Mogelijkerwijs moet u nog voor het begin van 2020 actie ondernemen om fiscaal een betere positie te realiseren. Wij hopen dat deze eindejaarstips u daarbij kunnen helpen. Het overzicht is lang niet uitputtend, maar eerder bedoeld als handvat om een gesprek met uw adviseur goed te kunnen voorbereiden.

I. ONDERNEMERS

Let op met lenen van uw bv

Het kabinet is van plan om voor zover de totale som aan schulden van een directeur- grootaandeelhouder en partner aan de eigen bv meer bedraagt dan 500.000 euro – met uitzondering van bestaande en nieuwe eigenwoningschulden – deze vanaf 2022 te belasten in box 2 als dividenduitkering tegen het dan geldende tarief van 26,9 procent. Deze maatregel wordt in een wetsvoorstel uitgewerkt en treedt per 1 januari 2022 in werking. Afhankelijk van hoe de maatregel er uiteindelijk uit komt te zien, kan het voor u verstandig zijn om eventuele bovenmatige leningen nu al af te bouwen. U kunt deze belastingheffing ook voorkomen door uw bv een hypotheek te laten nemen op uw onroerend goed. Bespreek met uw adviseur hoe u deze extra belastingheffing het beste kunt voorkomen.

Voorkom verliesverdamping in box 2

Verliezen in box 2 zijn zes jaar voorwaarts verrekenbaar met box 2-inkomsten. Na die termijn verdampen de nog niet verrekende verliezen. Mogelijk kunt u verliesverdamping per 2020 voorkomen door in 2019 maatregelen te treffen. Verliezen behaald tot en met 2018 zijn nog negen jaar verrekenbaar in box 2. In sommige situaties kunt u voor box 2-verliezen een belastingkorting verkrijgen die u tot negen jaar na het ontstaan van het verlies kunt verrekenen met de belasting in box 1. Neem hierover tijdig contact op met uw adviseur.

Keer zo mogelijk dividend in plaats van extra loon uit

De keuze voor een dividenduitkering is fiscaal aantrekkelijker dan uitbetaling van extra loon. Over extra loon wordt in 2019 maximaal 51,75 procent inkomstenbelasting geheven, terwijl over een dividenduitkering belasting wordt geheven van 40 tot 43,75 procent (gecombineerde heffing inkomsten- en vennootschapsbelasting). Let op dat een wijziging van de hoogte van uw loon gevolgen kan hebben voor uw pensioenopbouw. Houd er ook rekening mee dat de keuze voor dividend in plaats van extra loon niet volledig vrij is, maar wordt beperkt door de regels voor het gebruikelijk loon. Bespreek met uw adviseur wat voor u fiscaal het voordeligst is.

Stel aflossing door uw bv van belaste vordering uit tot na 1 januari 2020

Als u een vordering hebt op uw eigen bv die u door uw bv wilt laten aflossen, stel dan de aflossing uit tot ná 1 januari 2020. U kunt dan een vol jaar box 3-heffing over het bedrag van de aflossing besparen. Bespreek dit jaar nog met uw adviseur of dit voor u en uw bv voordelig is.

Houd een urenadministratie bij

Als ondernemer of als zzp’er hebt u recht op verschillende fiscale aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek. Daarvoor is vereist dat u ten minste 1.225 uren per jaar aan uw onderneming besteedt. Dat moet u kunnen aantonen met een urenadministratie. Bespreek met uw adviseur hoe u uw urenadministratie het beste kunt inrichten.

Trek huurkosten zelfstandige werkruimte af

Als u beschikt over een zelfstandige werkruimte in uw huur- of koopwoning, kunt u onder omstandigheden de daarmee samenhangende kosten aftrekken van de belastbare winst of het belastbaar resultaat. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking kan komen? Neem hierover contact op met uw adviseur.

Houd rekening met geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt versoberd. Het kabinet stelt voor de zelfstandigenaftrek per 2020 met acht stappen van € 250 en één stap van € 280 te verlagen naar € 5.000 in 2028. Daar staat tegenover dat de arbeidskorting wordt verhoogd.

Houd rekening met aanpassing aftrekposten in 2020

Bepaalde aftrekposten in de inkomstenbelasting worden in 2020 aftrekbaar tegen maximaal 46 procent, gelijk aan het tarief voor de hypotheekrenteaftrek. Het gaat onder meer om ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek), MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling.

Debiteur betaalt niet, vraag de btw terug

Als een debiteur u niet betaalt, kunt u onder omstandigheden de btw terugvragen die u hebt afgedragen aan de Belastingdienst.

Let op!

Als u afspraken maakt met uw debiteur omtrent de betaling van de factuur kan het zijn dat uw vordering wordt omgezet in een lening. In dat geval kunt u geen teruggaafverzoek indienen bij de Belastingdienst. Alvorens u een betalingsregeling voorstelt, dient u dus goed na te gaan of uw debiteur uiteindelijk aan zijn verplichtingen zal voldoen of niet. U moet het verzoek om teruggaaf tijdig indienen. Dat betekent binnen een maand nadat duidelijk is dat uw afnemer niet betaalt. Uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van de vordering wordt geacht dat de debiteur niet meer zal betalen en kunt u de btw terugvragen.

Keer dit jaar extra dividend uit

Over uw inkomsten in box 2 (inkomsten uit een aanmerkelijk belang) betaalt u een vast tarief. Het box 2-tarief gaat gefaseerd omhoog: van de huidige 25 procent via 26,25 procent in 2020 naar 26,9 procent in 2021. Bespreek met uw adviseur of het zinvol is om nog dit jaar extra dividend uit uw bv uit te keren.

Maak uw keuze voor 31 december 2019 in het kader van afschaffing PEB

Nu pensioen in eigen beheer (PEB) per 1 april 2017 is afgeschaft, hebt u tot 31 december 2019 drie opties: uw PEB behouden, kiezen voor een omzetting in een oudedagsverplichting (ODV) of afkoop van het PEB. Als u kiest voor de ODV of afkoop moet u de commerciële balanswaarde van de pensioenaanspraken verminderen (afstempelen) naar de fiscale balanswaarde. Dit vindt plaats zonder belastingheffing. De keuze tussen handhaving van het PEB, de ODV en afkoop hangt met name af van uw financiële situatie.

Benut dit jaar nog de korting bij afkoop PEB-aanspraken

In 2019 kunt u uw PEB afkopen met een fiscale korting van 19,5 procent. Ook is dit jaar over de afkoop geen 20 procent revisierente verschuldigd. Uitgangspunt bij afkoop is de fiscale balanswaarde van de PEB-aanspraken ten tijde van afkoop. De korting wordt verleend over maximaal de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk. Na 2019 vervalt deze Nederlandse grondslagkorting. Bij de keuze voor afkoop kunt u besluiten om het vrijgekomen pensioenvermogen in privé te houden of terug te storten in de bv, bijvoorbeeld om de rekening- courantschuld met de bv af te lossen. Ook andere manieren om het geld te besteden kunnen aantrekkelijk zijn. Een goede financiële planning is daarbij van groot belang, omdat u wellicht na pensionering een vervangend inkomen nodig hebt. Hebt u samen met uw adviseur nog geen keuze gemaakt over de vraag wat u het beste kunt doen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw adviseur.

Let op!

Uw (ex-)partner moet instemmen met de afkoop. Licht uw (ex-)partner daarom tijdig in.

Let op bij tenaamstelling van facturen

Btw komt alleen voor aftrek in aanmerking als u in het bezit bent van een factuur die voldoet aan de factuurvereisten. Eén van de vereisten is dat de factuur gericht moet zijn aan uw onderneming. Als werknemers bijvoorbeeld zelf een mobiele telefoonabonnement afsluiten of literatuur aanschaffen en deze kosten bij u declareren, zal dit gebeuren op basis van een factuur die aan de werknemer gericht is. Uw onderneming kan de btw dan niet in aftrek brengen. Als deze kosten direct door uw onderneming betaald worden (uw onderneming schaft voor de werknemer een mobiele telefoonabonnement en literatuur aan in dit voorbeeld), zullen de facturen van de leveranciers wel op naam van uw onderneming moeten staan en kan uw onderneming de btw wel in aftrek brengen.

Wilt u uw werknemer dit jaar nog een mobiel telefoonabonnement of iets dergelijks geven? Doe dit dan op naam van uw onderneming. Dat scheelt 21% btw!

Man-vrouwmaatschap: belasting besparen door winst te delen

Hebt u een echtgenoot of partner? Dan kan het voordelig zijn om samen de IB-onderneming te drijven. De winst wordt dan verdeeld over u en uw echtgenoot/partner, waardoor u beiden de lage tariefschijven en de heffingskortingen optimaal kunt benutten.

Let op!

U kunt de winst niet naar willekeur toedelen. Er is een zakelijke onderbouwing nodig voor de winstsplitsing. Uw adviseur is bekend met deze onderbouwing.

Benut fiscale voordelen voor startende ondernemer

Bent u dit jaar een onderneming gestart? Dan zijn er enkele specifieke zaken waarmee u voor het einde van dit jaar rekening kan/moet houden, zoals: – willekeurige afschrijving voor startende ondernemers; – afdekken van het risico van een nabestaandenpensioen; – reserveren voor belastingbetalingen; – urenregistratie voor onder andere de zelfstandigenaftrek.

Bespreek deze zaken met uw adviseur zodat u geen fiscale voordelen mis loopt.

Lage rente; herzie de rente op uw rekening-courant bij uw bv

De spaarrente is op dit moment zeer laag. Dat is voor spaarders niet prettig. Voor dga’s kan dit wel een voordeel opleveren. De spaarrente mag namelijk als uitgangspunt worden genomen voor de rente op uw rekening-courantschuld aan uw bv. Dit heeft de Hoge Raad al bijna twintig jaar geleden beslist. Afhankelijk van het risico dient de spaarrente te worden verhoogd met een risico-opslag. De spaarrente blijft echter het uitgangspunt. Hoe lager de spaarrente, hoe lager de rente op de rekening-courant kan zijn. Beoordeel samen met uw adviseur of in uw situatie de rente moet worden aangepast.

Personeel extra belonen door ruimere werkkostenregeling (WKR)

Heeft u personeel? U kunt uw werknemers extra belonen dankzij een ruimere werkkostenregeling (WKR). U kunt vanaf 2020 tot € 2.000 hogere onbelaste vergoedingen geven aan uw personeel. U mag ook iets vergoeden waar uw werknemers privé voordeel van kunnen hebben. Bijvoorbeeld een sportabonnement of kerstpakket. Op dit moment mag u onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom (het loon van alle medewerkers samen). Dit is de vrije ruimte. Deze vrije ruimte wordt per 2020 met 0,5 procentpunt verhoogd tot 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het huidige percentage van 1,2% gelden.

Andere verruimingen onder de WKR:

Vrijstelling voor de Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Bepaalde vergoedingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Deze vallen onder de ‘gerichte vrijstellingen’. Vanaf 2020 komt er een gerichte vrijstelling bij: de kosten van een aanvraag voor een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Afrekening mag later

Vergoedt of verstrekt u meer dan het bedrag van de vrije ruimte? Dan betaalt u over dat gedeelte belasting. Voortaan mag u dit later afrekenen: uiterlijk bij de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar in plaats van het eerste aangiftetijdvak.

Korting op eigen producten

U mag uw personeel 20% korting geven op producten uit uw bedrijf met een maximum van € 500 per jaar per werknemer. De Belastingdienst bepaalt de waarde van eigen producten voortaan aan de hand van de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde inclusief btw.

Overleg met uw adviseur hoe u de WKR optimaal kunt benutten. !

Laag btw-tarief voor e-books

Verkoopt u e-books? Digitale boeken, kranten en tijdschriften krijgen het verlaagde btw-tarief van 9%. Het gaat dan om het langs elektronische weg leveren of uitlenen van een boek, dagblad, weekblad, tijdschrift of een ander tenminste driemaal per jaar regelmatig verschijnende uitgaven. Hiermee verdwijnt het verschil in btw voor fysieke en digitale uitgaven. Deze wijziging gaat in op 1 januari 2020.

Geen belastingaftrek meer voor bestuursrechtelijke dwangsommen

Bestuursrechtelijke dwangsommen zijn vanaf 1 januari 2020 niet meer aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting. Als werkgever kunt u bestuursrechtelijke dwangsommen vanaf 1 januari 2020 ook niet langer belastingvrij aan werknemers vergoeden.

Handig om te weten over bestuurlijke dwangsommen

Het opleggen van een bestuurlijke dwangsom is een preventiemiddel om een onrechtmatige situatie te voorkomen. De sanctie kan bijvoorbeeld inhouden dat er een dwangsom geldt per week of dag dat de situatie nog steeds bestaat. Als u het niet eens bent met de opgelegde sanctie kunt u bezwaar aantekenen. In de huidige wetgeving is een boete niet, maar een bestuursrechtelijke dwangsom juist wel aftrekbaar. Door het schrappen van de aftrekbaarheid wil het kabinet een signaal afgeven: maatschappelijk onwenselijk gedrag moet niet beloond worden met een aftrekpost.

 

II. PARTICULIEREN

Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting

U kunt om een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2019 vragen als aannemelijk is dat de ingehouden loonbelasting hoger zal zijn dan de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting. Dit kan het geval zijn als u in 2019 aftrekposten hebt, zoals (hypotheek)rente in verband met de eigen woning, uitgaven voor inkomensvoorzieningen (onder andere lijfrentepremies), persoonsgebonden aftrek (onder andere alimentatie) en verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren. Bespreek met uw adviseur of het zinvol is om nu alvast geld terug te vragen van de Belastingdienst.

Koop uw partneralimentatie af

Partneralimentatie en de afkoop daarvan is aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Dit jaar is deze nog tegen 51,75% aftrekbaar in de hoogste schijf in box 1 en met ingang van 1 januari 2020 slechts tegen 46%. Als u overweegt om partneralimentatie af te kopen, is het fiscaal dus gunstiger om dat dit jaar nog te doen.

Betaal hypotheekrente vooruit

Als u voor het einde van het jaar hypotheekrente vooruit betaalt, heeft u op 1 januari 2020 minder geld op de bank. Daardoor betaalt u in 2020 minder vermogensrendementsheffing. Bovendien levert dit u in 2019 extra hypotheekrenteaftrek op. De Belastingdienst keurt goed dat u uw hypotheekrente de eerste zes maanden van 2020 vooruit kunt betalen.

Stel voornemen tot verhuur eigen woning uit tot na 1 januari 202

Als u uw eigen woning verhuurt, wordt deze niet meer gezien als eigen woning, maar als beleggingsvermogen. Daardoor verplaatst uw box 1-woning zich in de meeste gevallen naar box 3. Als u de woning pas vanaf 2 januari verhuurt, dan zal de woning in 2020 niet in de box 3-heffing worden meegenomen. Uw bank moet hiermee instemmen. Bespreek met uw adviseur wat de mogelijkheden zijn.

Volg dit jaar of in 2020 nog een opleiding of studie

Bent u van plan om een opleiding of studie te volgen, dan kunt u de kosten daarvan in 2019 en 2020 nog in aftrek brengen op uw inkomstenbelasting. De persoonsgebonden aftrekpost voor scholingsuitgaven vervalt vanaf 1 januari 2021 en wordt dan vervangen door een subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Meer weten? Neem contact op met uw adviseur.

Betaal belastingaanslagen voor 1 januari 2020

Het kan aantrekkelijk zijn om uw openstaande (definitieve) belastingaanslagen nog dit jaar te betalen en daarmee uw box 3-vermogen te verlagen. Nog niet betaalde belastingschulden mogen namelijk niet in box 3 in aftrek worden gebracht. Er geldt een uitzondering voor nog te betalen erfbelasting. Een nog te betalen aanslag erfbelasting verlaagt dus wel het box 3-vermogen.

Doe grote aankopen vóór 1 januari 2020

Als u grote aankopen of uitgaven voor consumptieve doeleinden hebt gepland, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om deze alvast voor 1 januari 2020 te doen. Dit kan u vermogensrendementsheffing (box 3) besparen.

Vergeet uw schenkingen niet

Overweeg uw (reguliere) schenking voor 1 januari 2020 te doen. Een schenking verlaagt uw box 3- vermogen. Dit kan u vermogensrendementsheffing (box 3) besparen. Let wel, deze schenking verhoogt vervolgens het box 3-vermogen van de begiftigde en kan daardoor bij de begiftigde leiden tot een hogere vermogensrendementsheffing, tenzij de begiftigde voor 1 januari 2020 de schenking aanwendt voor consumptief gebruik of aflossing van de eigenwoningschuld.

Gebruik jaarlijkse schenkingsvrijstellingen

Het kan gunstig zijn om gebruik te maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen. Voor het jaar 2019 gelden de volgende vrijgestelde bedragen: – Kinderen (stiefkinderen, pleegkinderen of de weduwe/weduwnaar van uw overleden kind): 5.428 euro. – Kleinkinderen en derden: 2.173 euro.

Benut de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling kinderen

Voor schenkingen aan kinderen (stiefkinderen, pleegkinderen of de weduwe/weduwnaar van uw overleden kind) kan eenmalig onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling. In 2019 bedraagt deze vrijstelling voor kinderen (of hun partner) in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar eenmalig 26.040 euro. Voor schenkingen voor een dure studie van het kind bedraagt dit eenmalig vrijgestelde bedrag onder voorwaarden 54.246 euro en voor de eigen woning van het kind zelfs 102.010 euro. U kunt de eenmalig verhoogde vrijstelling ook toepassen als uw eigen kind al ouder is dan 40 jaar, maar zijn of haar partner nog wel tussen de 18 en 40 jaar is. Als de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, hoeft de verkrijger over die schenking van 102.010 euro – in tegenstelling tot de meeste andere schenkingen – geen erfbelasting te betalen.

Let op!

U kunt eenmalig ook 102.010 euro onbelast schenken aan een ander voor een eigen woning. De eigen woning kan buiten Nederland zijn gelegen. Tussen de schenker en de verkrijger is dus geen familierelatie noodzakelijk. Wel moet de verkrijger of diens partner tussen de 18 en 40 jaar zijn en mag binnen de relatie van schenker en verkrijger maar eenmaal beroep op deze verhoogde vrijstelling worden gedaan.

III. VERVOER

Overweeg aanschaf elektrische auto

De komende jaren blijven de belastingvoordelen voor elektrische auto’s bestaan. Tot 2025 hoeft u geen motorrijtuigenbelasting (MRB) te betalen voor een elektrische auto. Vanaf 2020 stijgt wel de bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak. Ondanks deze verhoging blijft de bijtelling voor elektrische auto’s lager dan voor benzine- of dieselauto’s. Het kan dus de moeite waard zijn om samen met uw adviseur te bekijken hoeveel fiscaal voordeel u kunt behalen met de aanschaf van een elektrische auto in 2019 of 2020. Hieronder volgt een overzicht.

Motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s

Als u een elektrische auto heeft, dan hoeft u hiervoor op dit moment geen motorrijtuigenbelasting (MRB) te betalen. Dit voordeel wordt verlengd tot 2025. Vanaf dat jaar gaat u wel MRB betalen. In 2025 betaalt u echter maar een kwart van de MRB. Vanaf 2026 betaalt u als bezitter van een elektrische auto de volledige MRB.

Motorrijtuigenbelasting voor plug-in hybrides

Heeft u een zogenaamde plug-in hybride? Dan krijgt u nu een korting van 50% op de motorrijtuigenbelasting (MRB). Dit voordeel wordt ook verlengd tot 2025. In 2025 is de korting op de MRB nog 25%. Vanaf 2026 betaalt u als bezitter van een plug-in hybride de volledige MRB.

Aanschafbelasting (BPM)

Kopers van een nieuwe elektrische auto hoeven op dit moment geen aanschafbelasting (BPM) te betalen. Ook dit voordeel wordt verlengd tot 2025. Koopt u in 2025 een nieuwe elektrische auto? Dan betaalt u hiervoor eenmalig een bedrag van € 360 per auto aan BPM. Dit bedrag stijgt na 2025 elk jaar mee met de inflatie.

Bijtelling van elektrische auto’s gaat omhoog

Als u een ‘auto van de zaak’ ook privé gebruikt, betaalt u hierover belasting: de zogenaamde bijtelling. Vanaf 1 januari 2020 gaat de bijtelling voor volledig elektrische leaseauto’s stapsgewijs omhoog. In 2020 stijgt de bijtelling van 4% naar 8% over de catalogusprijs van de auto. Is de catalogusprijs hoger dan € 45.000? Dan geldt vanaf € 45.000 22% bijtelling. Nu is dit nog vanaf € 50.000. In de jaren erna gaat het bijtellingspercentage verder omhoog.

Keuze auto zakelijk of privé

Als u een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u er onder omstandigheden voor kiezen de auto als privé- of als ondernemingsvermogen aan te merken. Deze ‘etiketteringskeuze’ moet voor de inkomstenbelasting en de omzetbelasting afzonderlijk worden gemaakt. Bij deze keuze moet rekening worden gehouden met factoren als privébijtelling, aftrek van omzetbelasting, correctie omzetbelasting wegens privégebruik, gereden kilometers, brandstof en verzekeringen. Uw adviseur kan u helpen bij het maken van uw keuze.

Geef uw werknemers een fiets van de zaak in 2020

De regeling van de fiets van de zaak wordt met ingang van 1 januari 2020 vereenvoudigd. Vanaf 2020 zal voor het privégebruik van de fiets van de zaak een vaste bijtelling gelden zoals voor de auto van de zaak. Voor de ter beschikking gestelde fiets wordt de bijtelling gesteld op 7% van de waarde van de fiets, inclusief accessoires bij de fiets die met de fiets ter beschikking worden gesteld. Neem hierover contact op met uw adviseur.

COLOFON

Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd.

De samenstellers en de uitgever accepteren dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

Reacties